vetiver嘉宝贝儿/嘉哥第二次拍摄套图[29P]_嘉宝贝儿_美媛馆

vetiver嘉宝贝儿/嘉哥第二次拍摄套图[29P]_嘉宝贝儿_美媛馆

至其满极,则姑治其标,主以疏导,然不以扶阳为念,则土崩可待也。其所以异同之故,尚未揭出。

窃以为肝大者,其外必有腰胁胀痛,不能转侧之证。而《三部九候论》曰∶上下左右之脉,相应如参舂者病甚,相失不可数者死。

今则前气滞而未往,后气悍而涌至,气气相挤,而迫于血脉之中,于是血脉之中逼迫不通,胀闷万状,其余气旁溢于细络,更与脉外之气相逆,则皮肤之下又隐隐作痒,遂不自觉其自啮,破肉环形而不可止矣。鄙见只当分作四层∶曰伤寒初起本证治法∶曰伤寒初起兼证治法;曰伤寒日久化寒,并误治化寒证治,曰伤寒日久化热,并误治化热证治。

此皆无关于延医,而不可不知其理。又有其人本寒而伤于热,及本热而伤于寒,日久往往与之俱化。

魏玉横谓∶此即术消肾气之证。 然有如厥阴病之上热下寒,此其上热虽未必为实,而未得不言之犹有阳存,故凉温并用,方为合辙矣。

岂可固耶?治假寒者,生津益气。惟热病之痉,《灵枢·热病篇》曰∶热而痉者,腰折螈,口噤齿也。

Leave a Reply